Krizové centrum pro děti a dospívající

Něco tě trápí? Máčkni!
Něco tě trápí? Máčkni!

Informace pro klienty ambulance v krizovém centru pro děti a dospívající (KC)

Využití služeb ambulance:

Služby ambulance jsou pro klienty poskytovány zdarma. Jedná se o krizovou psychologickou intervenci pro děti, psychoterapii dětí, psychologické poradenství pro děti a jejich rodiče a případně o sociální poradenství.

Poskytujeme pomoc:

 • v případě narušení vztahů mezi rodičem a dítětem
 • při porozvodových a porozchodových problémech v rodině
 • při úmrtí člena rodiny a jiných traumatech
 • při problémech dítěte ve škole, s kamarády…
 • při zvláštnostech v chování dítěte
 • při podezření na syndrom CAN (syndrom týraného, zneužívaného nebo zanedbaného dítěte)
 • při navázání kontaktu dítěte s rodičem, se kterým dítě nebylo po určitou dobu v kontaktu (tzv. asistovaná setkání = AS) - probíhá na detašovaném pracovišti AS MINSKÁ

Neposkytujeme:

 • cílené vyšetření dítěte testovacími metodami s cílem zjištění intelektu, specifických vývojových poruch učení, školní zralosti
 • psychiatrickou intervenci (v KC není k dispozici psychiatr)
 • práci s drogově závislými dětmi

Průběh a pravidla služby:

 • První návštěvě vždy předchází objednání klienta na daný termín (telefonické, osobní)
 • Při první návštěvě provede sociální pracovnice s rodiči dítěte rodinou anamnézu a založí spis, je vhodné mít s sebou OP a iniciály dítěte popř. dalšího rodiče, příp. další dokumenty např. rozsudky o svěření dítěte do péče, doporučení a zprávy od jiných odborníků, které s problémem dítěte souvisí…
 • Poté následuje konzultace u psychologa, který je klientovi přidělen – dle možností KC. Tento psycholog pracuje s rodinou po celou dobu spolupráce. Změna psychologa v průběhu spolupráce je možná pouze v opodstatněných případech, rozhoduje o ní vedoucí KC na základě písemného podnětu klientů
 • Konzultace u psychologa mohou probíhat jak individuálně s dítětem, tak individuálně s rodičem nebo společná konzultace rodiče a dítěte, popř. spolupráce s dalšími rodinnými příslušníky popř. osobami, které se na výchově dítěte podílí
 • Na setkání si s sebou prosím vezměte přezůvky, v případě, že zapomenete, je možné využít erárních v KC popř. návleků.
 • V průběhu poskytování služby je povoleno pořizovat si video nebo audio záznamy pouze se souhlasem psychologa popř. vedoucí KC.
 • Vzájemné informování rodičů o využití služeb KC je pouze v kompetenci rodičů, KC toto nezajišťuje.
 • V případě, že případ rodiny řeší také OSPOD, psycholog KC s OSPOD spolupracuje a z konzultací píše zprávu pouze na žádost OSPOD, soudu či PČR. Kopie zprávy je rodičům k dispozici na základě jejich písemné žádosti. KC se řídí zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, kdy dle § 53 tohoto zákona máme povinnost na výzvu OSPOD sdělit údaje.
 • V případě, že rodina na OSPOD není vedena, píše psycholog souhrnnou zprávu po určitém časovém úseku spolupráce, na žádost jednoho z rodičů. Druhému rodiči je na základě jeho písemné žádosti kopie k dispozici.
 • Rodiče mají právo nahlížet do spisu na základě písemné žádosti, po předchozí domluvě s vedoucí KC. Kopie si rodiče mohou pořizovat na fotoaparát či mobil, KC neposkytuje kopírovací služby ani za úhradu.
 • V případě nevhodného chování rodičů nebo dětí je v kompetenci psychologa KC (popř. sociální pracovnice nebo vedoucí) konzultaci předčasně ukončit. V případě hrubého porušování slušného chování (verbální, fyzické útoky, ohrožování vývoje, zdraví či života dítěte, ohrožování zdraví a života zaměstnanců) je v kompetenci zaměstnance přivolat PČR.

Ohlašovací povinnost

Dle zák. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, dle §7 odst. 2 je každý zaměstnanec KC oprávněn upozornit OSPOD či PČR:

 • na porušení povinnosti nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • v případě skutečnosti, že na dětech byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo mravní vývoj
 • či při podezření, že děti jsou ohrožovány násilím mezi rodiči atd.

Provoz ambulance je každý všední den od 8:00 – 19:00 (20:00 hod). Psychology je možné kontaktovat na telefonních číslech uvedených v kontaktech.

Psychologové:

 • Mgr. Jana Macková
 • PhDr. Marta Pšikalová
 • Mgr. Slawomira Wendrinska