Krizové centrum pro děti a dospívající

Něco tě trápí? Máčkni!
Něco tě trápí? Máčkni!

Praxe

KC přijímá na praxe studenty na praxe z různých škol. Dlouhodobá praxe ukázala, že je vhodnější brát studenty vyšších odborných škol nebo vysokých škol. Studenty středních škol bereme pouze výjimečně. Přijímáme také absolventy kurzů PSS.

Přijímáme studenty na praxe:

  • průběžné
  • souvislé

V rámci průběžných a souvislých praxí sepisujeme trojstrannou smlouvu mezi CSS, p.o., školou a studentem (viz Pravidla pro uzavírání smluv o zajištění odborné praxe, směrnice č. 8/2010 CSS, p.o.) vzor smlouvy viz dokumenty. Smlouvu vždy podepisuje ředitel CSS, p.o., který je statutárním orgánem. Smlouvy, které mají studenti ze škol, neakceptujeme. Smlouvu, podepsanou školou a studentem je nutné do KC přinést nejpozději 3 dny před začátkem praxe, aby ji stihl podepsat ředitel CSS, p.o.

Student, který absolvuje praxi v KC je první den praxe seznámen vedoucí se hlavní činností centra, personálním obsazením, zřizovatelem, financováním… poté absolvuje školení BOZP a PO (proškoluje vedoucí KC) a podepíše mlčenlivost a souhlas s uchováváním osobních údajů. Na prostudování dostane Vnitřní řád KC.

Poté se studentovi věnuje pověřená sociální pracovnice, která ho seznámí s legislativou, sociální prací v KC, dokumentací a spisy. Dále seznámí studenta s vnitřními prostorami KC a s pracovnicemi ve službě. Sociální pracovnice také na konci praxe vypíše studentovi hodnotící formulář.

Studenti smí nahlížet do spisů pod dohledem odborného pracovníka, ale nesmí si pořizovat, žádné kopie ani psát kasuistiky o umístěných dětech v KC. Výjimku tvoří Ti studenti, kteří v rámci závěrečných prací si zajistí souhlasy zákonných zástupců s vypracováním kasuistiky.

Student má také v rámci praxe možnost konzultace s psychologem KC, který ho seznámí s jeho prací, metodami atd. Student nemůže být přítomen psychologickým konzultacím dětí nebo rodičů.

Hlavní náplní studentské praxe je přímá práce s dětmi. Studenti se s dětmi doučují a připravují do školy, účastní se volnočasových aktivit (hraní deskových her, povídání, tvoření, výtvarné činnosti), s dětmi mohou také na zahradu KC - jízda na koloběžkách, míčové hry, pískoviště… Studenti nemohou zajišťovat doprovod dětí mimo KC, které nemají povoleny volné vycházky, bez dozoru personálu KC, mohou se však společně s nimi účastnit aktivit mimo KC – výlety, plavání, bruslení…

Zařízení vede evidenci studentů. Zařízení nakládá s osobními údaji dle zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Exkurze

V KC také školám umožňujeme účast na exkurzích. Pokud má škola o exkurze zájem, napíše žádost o exkurzi. Poté všichni účastníci před začátkem exkurze podepíší mlčenlivost. Exkurze probíhá v ambulantní části KC popř. v herně, pokud není zrovna využívána dětmi umístěnými v KC (nejlépe v dopoledních hodinách). Exkurzi vede vedoucí KC společně s pověřenou sociální pracovnicí.