Krizové centrum pro děti a dospívající

Něco tě trápí? Máčkni!
Něco tě trápí? Máčkni!

Informace pro klienty ambulance v Krizovém centru pro děti a dospívající (KC) – obecné info OSPOD

ZDVOP (dle zák. 359/1999 §42)

Přijetí k pobytu:

Dítě je přijímáno na pobyt do KC dle zákona č. 359/1999 Sb. a to na základě:

 • Žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, ve většině případů na žádost OSPOD,
 • Žádosti samotného dítěte,
 • Žádosti zákonného zástupce,
 • Rozhodnutím soudu (předběžné opatření, výchovné opatření).

Pokud dítě umisťuje pracovnice OSPOD, je nutné, aby do 24 hodin zajistila souhlas zákonného zástupce s pobytem dítěte v KC. Pokud nezajistí, je nutné podat rychlé předběžné opatření na soud.

V případě, že dítě do KC umístí rodič na základě dohody, sociální pracovnice KC požádá OSPOD o zaslání důvodnosti k pobytu dítěte v KC (vyjádření, zda je pobyt důvodný či ne), písemnou důvodnost je nutné napsat do 8 dnů od přijetí dítěte do KC.

Délka pobytu:

Délka pobytu dítěte v KC se řídí ustanovením §42 odst. 5 zákona č. 359/1991, Sb. a může trvat:

 • 3 měsíce, pokud je dítě přijato na základě žádosti zákonného zástupce,
 • 6 měsíců, pokud je dítě přijato na základě žádosti OSPOD nebo na základě žádosti dítěte, tuto dobu lze prodlužit v případě, že si rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte prokazatelně upravují své poměry tak, aby mohli převzít dítě do osobní péče, délka pobytu dítěte v zařízení nesmí přesáhnout 12 měsíců

Ukončení pobytu:

Pokud je dítě umístěno na žádost rodičů, je pobyt ukončen na základě jejich žádosti o ukončení.

Pokud je dítě umístěno do ZDVOP na základě žádosti OSPOD, může být propuštěno pouze s jeho písemným souhlasem.

Pokud je dítě do zařízení umístěno na základě soudního rozhodnutí, může být trvale propuštěno až po skončení platnosti tohoto rozhodnutí.

Jaké služby v rámci pobytu poskytujeme:

Ubytování ve dvoulůžkových pokojích, stravu 5x denně, hygienické zázemí, ošacení dítěte, výchovné a volnočasové aktivity, školní přípravu popř. doprovod dítěte do školy, psychoterapeutickou péči a sociální poradenství. Zdravotní péče o děti je zajištěna prostřednictvím příslušných praktických či odborných lékařů v městě Brně. Dětem neposkytujeme kapesné.

Úhrady za pobyt:

Náklady na péči o dítě (děti) v zařízení dle zák. č. 359/1991 Sb., §42b činí:

 • u dětí do 6 let 1280 Kč za měsíc (tj. 43 Kč/den)
 • u dětí od 6 do 15 let 1568 Kč za měsíc (tj. 53 Kč/den)
 • u dětí od 15 do 18 let 1800 Kč za měsíc (tj. 60 Kč/den)

Rodiče, kteří pobírají dávky hmotné nouze a toto doloží, jsou plateb zproštěni.

Dovolenky

Pokud je dítě umístěno na základě žádosti rodičů, musí rodič požádat o vícedenní pobyt mimo KC nejméně 3 dny před zahájením pobytu dítěte mimo KC (z provozních důvodů – odhlášení stravy).

Pokud je dítě v KC umístěno na základě žádosti OSPOD nebo rozhodnutím soudu, rodiče popř. blízké osoby musí písemnou formou požádat o pobyt dítěte mimo zařízení a to nejméně 4 dny před zahájením pobytu dítěte mimo KC. V žádosti bude uvedena osoba odpovědná za dítě po dobu pobytu mimo KC, termín (datum a přesná hodina odchodu a návratu) a místo pobytu. Sociální pracovnice KC poté požádá OSPOD o vyjádření.

Konečné rozhodnutí o vícedenních dovolenkách je v kompetenci vedoucí KC.

Při příjmu dítěte do KC zákonný zástupce (popř. sociální pracovnice OSPOD) předloží:

 • formulář Žádost o přijetí dítěte (buď rodič nebo OSPOD) popř. rozsudek o umístění dítěte do KC,
 • formulář Potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte (nesmí být starší 3 dnů),
 • léky, které dítě užívá + rozpis léků potvrzený lékařem,
 • kartičku zdravotní pojišťovny,
 • rozsudek o svěření dítěte do péče (pokud je),
 • u dítěte staršího 15 let jeho občanský průkaz,
 • oblečení + obuv,
 • hygienické potřeby,
 • školní pomůcky a učebnice,
 • přiměřené kapesné (na zvážení zákonného zástupce),
 • šalinkartu příp. jízdenky MHD,