Krizové centrum pro děti a dospívající

Něco tě trápí? Máčkni!
Něco tě trápí? Máčkni!

Informace pro OSPOD

I. ZDVOP (dle zák. 359/1999 §42)

Přijetí k pobytu:

Dítě je přijímáno na pobyt do KC dle zákona č. 359/1999 Sb. a to na základě:

 • Žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, ve většině případů na žádost OSPOD (viz formulář Žádost o umístění dítěte),
 • Žádosti samotného dítěte,
 • Žádosti zákonného zástupce,
 • Rozhodnutím soudu (předběžné opatření, výchovné opatření).

Pokud dítě umisťuje pracovnice OSPOD, je nutné, aby do 24 hodin zajistila souhlas zákonného zástupce s pobytem dítěte v KC. Pokud nezajistí, je nutné podat rychlé předběžné opatření na soud.

V případě, že dítě do KC umístí rodič na základě dohody, sociální pracovnice KC požádá OSPOD o zaslání důvodnosti k pobytu dítěte v KC (vyjádření, zda je pobyt důvodný či ne), písemnou důvodnost je nutné napsat do 8 dnů od přijetí dítěte do KC.

Délka pobytu:

Délka pobytu dítěte v KC se řídí ustanovením §42 odst. 5 zákona č. 359/1991, Sb. a může trvat:

 • 3 měsíce, pokud je dítě přijato na základě žádosti zákonného zástupce,
 • 6 měsíců, pokud je dítě přijato na základě žádosti OSPOD nebo na základě žádosti dítěte, tuto dobu lze prodlužit v případě, že si rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte prokazatelně upravují své poměry tak, aby mohli převzít dítě do osobní péče, délka pobytu dítěte v zařízení nesmí přesáhnout 12 měsíců

Ukončení pobytu:

Pokud je dítě umístěno na žádost rodičů, je pobyt ukončen na základě jejich žádosti o ukončení.

Pokud je dítě umístěno do ZDVOP na základě žádosti OSPOD, může být propuštěno pouze s jeho písemným souhlasem.

Pokud je dítě do zařízení umístěno na základě soudního rozhodnutí, může být trvale propuštěno až po skončení platnosti tohoto rozhodnutí.

Jaké služby v rámci pobytu poskytujeme:

Ubytování ve dvoulůžkových pokojích, stravu 5x denně, hygienické zázemí, ošacení dítěte, výchovné a volnočasové aktivity, školní přípravu popř. doprovod dítěte do školy, psychoterapeutickou péči a sociální poradenství. Zdravotní péče o děti je zajištěna prostřednictvím příslušných praktických či odborných lékařů v městě Brně. Dětem neposkytujeme kapesné.

Úhrady za pobyt:

Náklady na péči o dítě v zařízení dle zák. č. 359/1991 Sb., §42b

Částky jsou stanoveny Směrnicí CSS p. o. č. 3/2022 o úhradách ve ZDVOP takto:

 1. za úkony péče od dítě, které nemá nárok na příspěvek na péči, 10 Kč denně, a je-li ochrana a pomoc poskytována po celý kalendářní měsíc, 300 Kč měsíčně.
 2. za poskytnutí stravy, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy, 105 Kč denně, za celodenní stravu a je-li ochrana a pomoc poskytována po celý kalendářní měsíc, 3150 Kč.

Rodiče, kteří pobírají dávky hmotné nouze a toto doloží, jsou plateb zproštěni.

Dovolenky

Pokud je dítě umístěno na základě žádosti rodičů nebo OSPOD, musí rodič požádat o vícedenní pobyt mimo KC nejméně 3 dny před zahájením pobytu dítěte mimo KC (z provozních důvodů – odhlášení stravy). Viz formulář Žádost o pobyt mimo zařízení.

Pokud je dítě v KC umístěno rozhodnutím soudu, rodiče popř. blízké osoby musí písemnou formou požádat o pobyt dítěte mimo zařízení a to nejméně 4 dny před zahájením pobytu dítěte mimo KC. V žádosti bude uvedena osoba odpovědná za dítě po dobu pobytu mimo KC, termín (datum a přesná hodina odchodu a návratu) a místo pobytu. Sociální pracovnice KC poté požádá OSPOD o vyjádření.

Zprávy z pobytu dítěte ve ZDVOP

Na základě písemné žádosti OSPOD, psycholog napíše z pobytu dítěte v KC zprávu, nejpozději do 3 týdnů od podání žádosti. Po odeslání zprávy na OSPOD si rodiče mohou písemně požádat o kopii této zprávy.

Při příjmu dítěte do KC zákonný zástupce (popř. sociální pracovnice OSPOD) předloží:

 • formulář Žádost o přijetí dítěte (buď rodič nebo OSPOD) popř. rozsudek o umístění dítěte do KC,
 • formulář Potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte (nesmí být starší 3 dnů),
 • léky, které dítě užívá + rozpis léků potvrzený lékařem,
 • kartičku zdravotní pojišťovny,
 • rozsudek o svěření dítěte do péče (pokud je),
 • u dítěte staršího 15 let jeho občanský průkaz,
 • oblečení + obuv,
 • hygienické potřeby,
 • školní pomůcky a učebnice,
 • přiměřené kapesné (na zvážení zákonného zástupce),
 • šalinkartu příp. jízdenky MHD,

II. Ambulance

Využití služeb ambulance

Služby ambulance jsou pro klienty poskytovány zdarma. Jedná se o psychologické poradenství a krizovou psychologickou intervenci pro děti a jejich rodiče případně o sociální poradenství.

Poskytujeme pomoc

 • v případě narušení vztahů mezi rodičem a dítětem,
 • při porozvodových a porozchodových problémech v rodině,
 • při úmrtí člena rodiny a jiných traumatech,
 • při problémech dítěte ve škole, s kamarády…,
 • při zvláštnostech v chování dítěte,
 • při podezření na syndrom CAN (syndrom týraného, zneužívaného nebo zanedbaného dítěte)
 • při navázání kontaktu dítěte s rodičem, se kterým dítě nebylo po určitou dobu v kontaktu (tzv. asistovaná setkání = AS) – probíhá na detašovaném pracovišti AS Minská

Neposkytujeme

 • cílené vyšetření dítěte testovacími metodami s cílem zjištění intelektu, specifických vývojových poruch učení, školní zralosti
 • psychiatrickou intervenci (v KC není k dispozici psychiatr),
 • práci s drogově závislými dětmi.

Zprávy z ambulantní péče

Na základě písemné žádosti OSPOD, psycholog napíše zprávu, nejpozději do 3 týdnů od podání žádosti. Po odeslání zprávy na OSPOD si rodiče mohou písemně požádat o kopii této zprávy.

Provoz ambulance je každý všední den od 8:00 – 19:00 (20:00 hod). Psychology je možné kontaktovat na telefonních číslech uvedených v kontaktech.

Psychologové:

 • Mgr. Jana Macková
 • PhDr. Marta Pšikalová
 • Mgr. Slawomira Wendrinska

III. Asistované kontakty

Tato služba je poskytována klientům na detašovaném pracovišti

AS Minská
Minská 102
616 00 Brno

tel.: 775 913 272
email: asminska@cssbrno.cz

Využití služeb AS

 • Služba asistovaná setkávaní (AS) je pro klienty poskytovány zdarma.
 • Může být na základě rozsudku nebo na základě dohody.
 • Termín AS je nutné si vždy dopředu domluvit.
 • V případě plné kapacity je zájemce zařazen do evidence a v případě uvolnění termínu bude zaměstnancem KC informován o jeho uvolnění.
 • Max. možná četnost setkávání je 1 hodina týdně.
 • AS je poskytováno ve dnech pondělí – sobota.
 • Maximální možnou délku trvání AS nelze vždy přesně stanovit (individuálně dle jednotlivých případů), vhodná doba je však 3 měsíce, kdy již je jasné, zda AS plní svůj účel. Poté by bylo vhodné rozhodnout ve spolupráci s OSPOD a rodiči o další formě kontaktů rodiče s dítětem.

Cíle AS

AS má za cíl podporovat situaci v rodině a usilovat o jejím zlepšení, kdy v ideálním případě probíhá kontakt rodičů (nebo prarodičů) s dětmi přirozeně bez potřeby přítomnosti odborníka. Asistovaná setkávání poskytují možnost navázat, rozvíjet či udržovat vazbu a kontakt mezi dítětem, které je v péči jednoho z rodičů a rodičem, který dítě nemá ve výlučné péči.

Cílem AS je nejen umožnit setkání, ale také směřovat vývoj situace k pozitivním změnám, například k tomu, aby se setkávání nadále uskutečňovala v přirozeném prostředí.

Náš tým

 • Bc. Naděžda Fraňková
 • Bc. Denisa Machálková
 • PhDr. Jitka Krůlová
 • Mgr. Denisa Třísková