Krizové centrum pro děti a dospívající

Něco tě trápí? Máčkni!
Něco tě trápí? Máčkni!

Informace pro klienty asistovaných setkávání (AS) v krizovém centru pro děti a dospívající - AS Minská

Využití AS:

 • Služba asistovaná setkávaní (AS) je poskytovaná všem klientům zdarma.
 • Může být poskytovaná na základě dohody mezi jednotlivými stranami nebo na základně soudního rozsudku.
 • Termíny AS si domlouvají klienti vždy dopředu buď se sociální pracovnicí, nebo s psychologem. V případě plné kapacity zařízení je klient (zájemce) zařazen do evidence a v případě uvolnění termínu bude kontaktován některým ze zaměstnanců KC.
 • Standardně poskytovaná četnost setkávání je 1 hodina za týden, 1 hodina za 14 dní. Záleží vždy na situaci a na kapacitě centra. Četnost lze upravovat dle situace nebo po konzultacích s dalšími orgány (v případě dohody, v případě rozsudku záleží na rozhodnutí soudu).
 • Maximální délku trvání asistovaných kontaktů nelze předem stanovit (individuálně dle jednotlivých případů), vhodná doba jsou však 3 měsíce, když je zřejmé, že AS plní svůj účel. Poté je vhodné rozhodovat o dalším postupu ve spolupráci s pracovníky OSPOD, s rodiči či jinými institucemi.

Cíle AS:

 • AS má za cíl podporovat situaci v rodině a usilovat o jejím zlepšení, kdy v ideálním případě probíhá kontakt rodičů (nebo prarodičů) s dětmi přirozeně bez potřeby přítomnosti odborníka. Asistovaná setkávání poskytují možnost navázat, rozvíjet či udržovat vazbu a kontakt mezi dítětem, které je v péči jednoho z rodičů a rodičem, který dítě nemá ve výlučné péči.
 • Cílem AS je nejen umožnit setkání, ale také směřovat vývoj situace k pozitivním změnám, například k tomu, aby se setkávání nadále uskutečňovala v přirozeném prostředí.

Průběh a pravidla AS

 • Prvnímu setkání předchází domluva termínu. Při první návštěvě provede sociální pracovnice s rodiči jednotlivě založení spisu a zavedení klientů do evidence a zmapuje si rodinnou anamnézu. Je vhodné mít s sebou občanský průkaz, či jiný průkaz totožnosti, znát iniciály své i dětí a přinést na konzultaci veškerou dokumentaci (soudní rozsudky, posudky, doporučení, atp.), které by mohly s případem souviset. Sociální pracovnice také seznámí s pravidly průběhu AS a sdělí veškeré potřebné informace.
 • Klientovi je přidělen psycholog, který bude u AS přítomen. Tento psycholog pracuje s celou rodinnou, nabízí také možnost osobních konzultací či individuálních rozhovorů anebo psychoterapeutických setkání. Změna psychologa je možná pouze na základě písemné oficiální žádosti s uvedením relevantních důvodů, a rozhoduje o ní vedoucí Krizového centra.
 • Při první návštěvě centra proběhnou úvodní individuální pohovory u psychologa, a to jak s dětmi, tak s rodiči. V případě, že v rozsudku soudu nebo v dohodě není uvedeno jinak, rodič, který má dítě v péči a na AS jej přivádí, není nadále přítomen u AS s druhým rodičem. Po dobu setkání může ze zařízení odejít, případně čeká v čekárně. Výjimku tvoří děti mladší 3 let. V těchto případech je na zvážení psychologa, zda povolí přítomnost druhého rodiče při AS, aby v případě potřeby dítě zklidnil či uspokojil jiné potřeby.
 • Psycholog je u AS v roli nestranného pozorovatele, zasahuje v případě potřeby. Dohlíží, zda nedochází k jakékoli formě nátlaku či násilí, negativnímu ovlivňování či dalším nežádoucím situacím. V kompetenci psychologa je také setkání dříve ukončit či na potřebnou dobu přerušit. V případě hrubého porušování pravidel či nevhodného chování je v kompetenci pracovníků volat PČR. Psycholog mapuje situaci a dohlíží na hladký průběh.
 • Žádný z účastníků AS nesmí být po dobu setkání či konzultace pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Pokud se tak stane, psycholog či jiný pracovník má v kompetenci setkání odmítnout zrealizovat a v danou chvíli konzultaci či styk neuskutečnit.
 • Na setkání je vhodné si přinést vlastní přezůvky, jinak je možné využít jednorázových hygienických návleků na boty v čekárně.
 • V průběhu AS je povoleno pořizovat foto či audio a video záznamy pouze po domluvě a se souhlasem psychologa (či jiného přítomného odborníka). V případě, že by si jeden z rodičů chtěl pořizovat záznamy za účelem kontroly průběhu AS nebo jako podklad pro soudní jednání atd. nahrávání či fotodokumentace nebude povoleno, možné je pouze v případě, že by souhlasili všichni účastníci AS a písemně toto stvrdili.
 • V případě, že se jedna strana nemůže na domluvený termín setkání dostavit, či děti nebo rodič jsou nemocní, je zapotřebí s předstihem kontaktovat sociální pracovnici či jiného pracovníka KC, a také druhou stranu (druhého rodiče). V případě rozsudku je nepřítomnost třeba doložit oficiální zprávou od lékaře či zaměstnavatele, atp. Krizové centrum není povinno zajišťovat komunikaci mezi jednotlivými stranami.
 • Psycholog spolupracuje s OSPOD a na žádost píše zprávu o průběhu asistovaných setkávání. Krizové centrum se řídí zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, kdy dle §53 tohoto zákona máme povinnost na výzvu OSPOD sdělit informace a údaje o případu. V případě, že klienti nejsou vedeni pod OSPOD, psycholog sepisuje po každém setkání zápis. Rodiče mají právo nahlédnout do spisu přímo v zařízení, ovšem opět na základě písemné žádosti. Je možnost pořizovat kopie či fotky, KC však neposkytuje kopírovací služby a to ani za úhradu.
 • V případě nedodržování soudního rozsudku, sabotování setkávání či časté odvolávání domluvených termínů a nedodávání potvrzení bude KC informovat OSPOD či jiné orgány a takové jednání může být bráno za úmyslné maření úředního rozhodnutí a hrozí za něj pokuta ve výši 50 000 Kč, případně až 1 rok odnětí svobody.
 • V případě, že se jeden z účastníků dostaví na AS později než 15 minut po plánovaném začátku, aniž by se předem omluvil, AS se neuskuteční.

Ohlašovací povinnost

Dle zák. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, dle §7 odst. 2 je každý zaměstnanec KC oprávněn upozornit OSPOD či PČR:

 • na porušení povinnosti nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti,
 • v případě skutečnosti, že na dětech byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo mravní vývoj,
 • či při podezření, že děti jsou ohrožovány násilím mezi rodiči atd.

Kontakty

AS Minská
Minská 102
616 00 Brno

tel.: 775 913 272
email: asminska@cssbrno.cz

Náš tým

 • Bc. Naděžda Fraňková
 • Bc. Denisa Machálková
 • PhDr. Jitka Krůlová
 • Mgr. Denisa Třísková