Krizové centrum pro děti a dospívající

Něco tě trápí? Máčkni!
Něco tě trápí? Máčkni!

Informace pro klienty asistovaných setkání (AS) v krizovém centru pro děti a dospívající (KC)

Využití AS:

 • Služba asistovaná setkávaní (AS) je pro klienty poskytovány zdarma
 • Může být na základě rozsudku nebo na základě dohody
 • Termín AS je nutné si vždy dopředu domluvit
 • V případě plné kapacity je zájemce zařazen do evidence a v případě uvolnění termínu bude zaměstnancem KC informován o jeho uvolnění
 • Max. možná četnost setkávání je 1 hodina týdně
 • AS je poskytováno ve dnech pondělí – sobota
 • Maximální možnou délku trvání AS nelze vždy přesně stanovit (individuálně dle jednotlivých případů), vhodná doba je však 3 měsíce, kdy již je jasné, zda AS plní svůj účel. Poté by bylo vhodné rozhodnout ve spolupráci s OSPOD a rodiči o další formě kontaktů rodiče s dítětem

Cíle AS:

 • Smysl AS spočívá v podpoře rodiny v situaci, kdy nedochází k pravidelnému či bezpečnému kontaktu dítěte s rodičem. Asistovaná setkání poskytují možnost navázání, rozvíjení či udržení vazeb a kontaktu mezi dítětem, které je v péči jednoho z rodičů a rodičem, který dítě nemá ve výlučné péči
 • Cílem asistovaných setkání je nejen umožnit, aby k setkání došlo, ale také směřovat vývoj situace k pozitivním změnám tj. k tomu, aby k setkávání dítěte s nepečujícím rodičem v přirozeném prostředí (pokud je to možné)

Průběh služby

 • První návštěvě vždy předchází objednání klienta na daný termín (telefonické, osobní)
 • Při první návštěvě provede sociální pracovnice s rodiči dítěte rodinou anamnézu a založí spis, je vhodné mít s sebou OP a iniciály dítěte popř. dalšího rodiče, příp. další dokumenty např. rozsudky o svěření dítěte do péče, rozhodnutí o AS, doporučení a zprávy od jiných odborníků, které s problémem dítěte souvisí…
 • Psycholog je klientovi přidělen – dle možností KC. Tento psycholog pracuje s rodinou po celou dobu spolupráce. Změna psychologa v průběhu spolupráce je možná pouze v opodstatněných případech, rozhoduje o ní vedoucí KC na základě písemného podnětu klientů
 • Samotnému AS předchází individuální pohovory s rodiči, dítětem, seznámení dítěte i rodičů s psychologem, s průběhem AS, s pravidly poskytování AS, adaptační doba pro dítě může být různá. V případě potřeby si rodiče kormě AS mohou s psychologem domluvit také samostatné konzultace nebo naopak v případě potřeby si rodiče pozve sám psycholog
 • V případě, že v rozsudku nebo v dohodě není uvedeno jinak, rodič, který dítě do KC má povinnost přivést, není přítomen AS dítěte s druhým rodičem. Po celou dobu setkání čeká v čekárně, popř. může z KC odejít. V případě dětí do 3 let je na zvážení psychologa, zda povolí přítomnost druhého rodiče při AS např. aby dítě zklidnil atd.
 • Na setkání s sebou si prosím vezměte přezůvky, v případě, že zapomenete, je možné využít erárních v KC popř. návleků
 • V průběhu poskytování služby je povoleno pořizovat si video nebo audio záznamy pouze se souhlasem psychologa popř. vedoucí KC
 • Vzájemné informování rodičů o využití služeb KC je pouze v kompetenci rodičů, KC toto nezajišťuje. Pokud se rodič nemůže na AS dostavit, informuje jak pracovníky KC, tak druhého rodiče. V případě rozsudku je nutné doložit nepřítomnost (např. neschopenka…)
 • V případě, že případ rodiny řeší také OSPOD, psycholog KC s OSPOD spolupracuje a z AS píše zprávu pouze na žádost OSPOD, soudu či PČR. Kopie zprávy je rodičům k dispozici na základě jejich písemné žádosti. KC se řídí zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, kdy dle § 53 tohoto zákona máme povinnost na výzvu OSPOD sdělit údaje.
 • V případě, že rodina na OSPOD není vedena, píše psycholog souhrnnou zprávu po určitém časovém úseku spolupráce, na žádost jednoho z rodičů. Druhému rodiči je na základě jeho písemné žádosti kopie k dispozici.
 • Rodiče mají právo nahlížet do spisu na základě písemné žádosti, po předchozí domluvě s vedoucí KC. Kopie si rodiče mohou pořizovat na fotoaparát či mobil, KC neposkytuje kopírovací služby ani za úhradu.
 • V případě nevhodného chování rodičů nebo dětí je v kompetenci psychologa KC (popř. sociální pracovnice nebo vedoucí) AS předčasně ukončit. V případě hrubého porušování slušného chování (verbální, fyzické útoky, ohrožování vývoje, zdraví či života dítěte, ohrožování zdraví a života zaměstnanců) je v kompetenci zaměstnance přivolat PČR.

Ohlašovací povinnost

Dle zák. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, dle §7 odst. 2 je každý zaměstnanec KC oprávněn upozornit OSPOD či PČR:

 • na porušení povinnosti nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti,
 • v případě skutečnosti, že na dětech byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo mravní vývoj,
 • či při podezření, že děti jsou ohrožovány násilím mezi rodiči atd.

Pracovní doba psychologů:

Mgr. Michal Diviš, Ph.D. Po a pá 8:00 – 14:00
Út a čt 8:00 – 19:00
Středa 8:00 - 15:30
Mgr. Jana Macková Pondělí 8:00 – 20:00
Úterý 8:00 – 17:00
PhDr. Marta Pšikalová Po a čt 15:00 – 20:00
Středa 8:00 – 20:00
PhDr. Jitka Krůlová Pátek od 14:00 hod
Mobil: 724 837 836 Sobota od 11:00 hod