Krizové centrum pro děti a dospívající

Něco tě trápí? Máčkni!
Něco tě trápí? Máčkni!

Informace pro rodiče dětí umístěných v krizovém centru pro děti a dospívající (KC)

Přijetí k pobytu:

Dítě je přijímáno na pobyt do KC dle zákona č. 359/1999 Sb. a to na základě:

 • Žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, ve většině případů na žádost OSPOD,
 • Žádosti samotného dítěte,
 • Žádosti zákonného zástupce,
 • Rozhodnutím soudu (předběžné opatření, výchovné opatření).

Délka pobytu:

Délka pobytu dítěte v KC se řídí ustanovením §42 odst. 5 zákona č. 359/1991, Sb. a může trvat:

 • 3 měsíce, pokud je dítě přijato na základě žádosti zákonného zástupce,
 • 6 měsíců, pokud je dítě přijato na základě žádosti OSPOD nebo na základě žádosti dítěte, tuto dobu lze prodlužit v případě, že si rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte prokazatelně upravují své poměry tak, aby mohli převzít dítě do osobní péče, délka pobytu dítěte v zařízení nesmí přesáhnout 12 měsíců

Ukončení pobytu:

Pokud je dítě umístěno na žádost rodičů, je pobyt ukončen na základě jejich žádosti o ukončení.

Pokud je dítě umístěno do ZDVOP na základě žádosti OSPOD, může být propuštěno pouze s jeho písemným souhlasem.

Pokud je dítě do zařízení umístěno na základě soudního rozhodnutí, může být trvale propuštěno až po skončení platnosti tohoto rozhodnutí.

Jaké služby v rámci pobytu poskytujeme:

Ubytování ve dvoulůžkových pokojích, stravu 5x denně, hygienické zázemí, ošacení dítěte, výchovné a volnočasové aktivity, školní přípravu popř. doprovod dítěte do školy, psychoterapeutickou péči a sociální poradenství. Zdravotní péče o děti je zajištěna prostřednictvím lékařů, které děti navštěvovaly před přijetím do KC (v případě, že lékař sídlí v městě Brně) nebo prostřednictvím příslušných praktických či odborných lékařů v rámci města Brna. Dětem neposkytujeme kapesné.

Úhrady za pobyt:

Náklady na péči o dítě (děti) v zařízení dle zák. č. 359/1991 Sb., §42b činí:

 • u dětí do 6 let 1280 Kč za měsíc (tj. 43 Kč/den)
 • u dětí od 6 do 15 let 1568 Kč za měsíc (tj. 53 Kč/den)
 • u dětí od 15 do 18 let 1800 Kč za měsíc (tj. 60 Kč/den)

Rodiče, kteří pobírají dávky hmotné nouze a toto doloží, jsou plateb zproštěni.

Škola:

Pokud dítě navštěvuje základní školu v městě Brně a je schopno samo do školy dojíždět, zůstává nadále ve své kmenové škole. V případě, že dítě z jakéhokoli důvodu nemůže do své kmenové školy po přijetí do KC samo docházet, zajišťuje KC školní docházku dítěte v některé ze škol v Brně Řečkovicích, kde doprovod zajišťují pracovníci KC. Ke změně školy dochází vždy se souhlasem zákonného zástupce a OSPOD. V případě, že přehlášení dítěte do školy v blízkosti KC není v jeho zájmu (př. specifické vzdělávací potřeby), doprovod do kmenové školy zajišťují buď rodiče, nebo zaměstnanci KC. Na střední školu mohou děti přijaté do KC samostatně dojíždět i mimo Brno.

Návštěvy:

Návštěvní hodiny jsou každý den od 14:00 – 18:00 hod, návštěvy probíhají v čekárně ambulance. Každá osoba, která je o to požádána, je povinna se legitimovat pro zjištění totožnosti. Jiný termín lze domluvit pouze s vedoucí KC.

Návštěvy zákonných zástupců mohou proběhnout kdykoli v návštěvních hodinách po předchozí domluvě s personálem. Ostatní příbuzní a třetí osoby – po předchozí domluvě, pouze se souhlasem zákonného zástupce. Vedoucí zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je oprávněn dle zák. č. 359/1991 Sb., §42a zakázat nebo přerušit návštěvu rodičů nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí. Návštěva má zakázáno v prostorách KC pořizovat jakékoli záznamy (video, foto, zvukové) bez předchozího souhlasu vedoucího KC.

Telefonní kontakt:

Pokud není stanoveno jinak, rodiče mohou kontaktovat dítě telefonicky na jeho telefon. V případě, že dítě vlastní telefon nemá, je možné volat na služební telefonní linku 723 006 004, délku a četnost hovorů v těchto případech je nutné přizpůsobit provozu KC. Telefonické hovory rodičů s dítětem na služební mobil jsou možné pouze do 19 hod u mladších dětí do 18 hod.

Vycházky:

Volné vycházky mohou mít děti pouze se souhlasem zákonných zástupců. U dětí nad 10 let věku, při zvážení jejich zralosti, může povolit samostatné vycházky také vedoucí KC bez souhlasu zákonného zástupce.

Volné vycházky děti jsou v době od 14:00 – 18:00 hod., mohou být prodlouženy na celodenní vycházku v době školního volna nebo až do 22 hod u dětí nad 15 let - pouze se souhlasem vedoucího KC.

Dovolenky:

Pokud je dítě umístěno na základě žádosti rodičů nebo OSPOD, musí rodič požádat o vícedenní pobyt mimo KC nejméně 3 dny před zahájením pobytu dítěte mimo KC (z provozních důvodů – odhlášení stravy). Viz formulář Žádost o pobyt mimo zařízení.

Pokud je dítě v KC umístěno rozhodnutím soudu, rodiče popř. blízké osoby musí písemnou formou požádat o pobyt dítěte mimo zařízení a to nejméně 4 dny před zahájením pobytu dítěte mimo KC. V žádosti bude uvedena osoba odpovědná za dítě po dobu pobytu mimo KC, termín (datum a přesná hodina odchodu a návratu) a místo pobytu. Sociální pracovnice KC poté požádá OSPOD o vyjádření.

Konečné rozhodnutí o vícedenních dovolenkách je v kompetenci vedoucí KC.

Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu (rodiče):

Osoby odpovědné za výchovu mají právo:
 • na informace o dítěti, informace jim může na základě žádosti poskytnout sociální pracovník, psycholog nebo vedoucí zařízení,
 • nahlížet do spisu na základě písemné žádosti, po předchozí domluvě s vedoucí KC,
 • na kontakt s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě,
 • poradenskou pomoc ve věcech výchovné péče o dítě, dále v oblasti sociálního poradenství, poradenskou pomoc poskytují psychologové a sociální pracovnice popř. vedoucí KC.
Povinnosti osob odpovědných za výchovu:
 • seznámit se a plnit ustanovení vnitřního řádu,
 • jednat v zájmu dítěte,
 • hradit náklady na péči o dítě (děti) v zařízení dle zák. č. 359/1991 Sb., §42b

Stížnosti:

Formy podání stížností:
 1. ústní formou
 2. písemnou formou
  • poštou: dopisem na adresu Krizové centrum pro děti a dospívající, Hapalova 4, 621 00 Brno příp. na další níže uvedené kontakty
  • anonymně nebo jmenovitě
  • elektronicky: e-mailem na adresu KCHapalova@cssbrno.cz
  • Schránka důvěry - pro účely anonymního podání stížnosti je zřízena schránka důvěry, která je umístěna na druhém domečku budovy.
 3. telefonicky na telefonní čísla: 541 229 298, 723 006 004
Možnosti podání stížnosti:
 1. každému pracovníkovi KC
 2. nadřízenému orgánu – adresy viz nástěnka v čekárně.
Řešení stížností

Na konkrétní stížnost bude odpovězeno písemnou formou stěžovateli v co nejkratším termínu, maximálně do 30 dnů od podání stížnosti. Na stížnost podanou písemně bude odpovězeno písemně. Jedná-li se o stížnost podanou anonymně, je její průběh a výsledek řešení vyvěšen veřejně na nástěnce v čekárně ve stejné lhůtě do 30 dnů od podání.

Při příjmu dítěte do KC zákonný zástupce (popř. sociální pracovnice OSPOD) předloží:

 • formulář Žádost o přijetí dítěte (buď rodič nebo OSPOD ) popř. rozsudek o umístění dítěte do KC,
 • formulář Potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte (nesmí být starší 3 dnů),
 • léky, které dítě užívá + rozpis léků potvrzený lékařem,
 • kartičku zdravotní pojišťovny,
 • rozsudek o svěření dítěte do péče (pokud je),
 • u dítěte staršího 15 let jeho občanský průkaz,
 • oblečení + obuv,
 • hygienické potřeby,
 • školní pomůcky a učebnice,
 • přiměřené kapesné (na zvážení zákonného zástupce),
 • šalinkartu příp. jízdenky MHD,

Další důležité informace:

 • Pokud dítě navštěvuje zájmové kroužky, zváží KC možnost pravidelné návštěvy těchto kroužků.
 • Rodiče sdělí při příjmu dítěte jména osob, které mohou dítě v KC navštěvovat popř. si je brát na vycházku (písemně). Zároveň uvedou osoby, se kterými si nepřejí, aby se dítě kontaktovalo.
 • Nedoporučujeme dětem dávat cenné věci, klíče od bytu a velké finanční částky bez vědomí pracovníků KC. Pokud nejsou cennosti či finance uschovány v místnosti pro personál, za jejich ztrátu či poničení KC neručí.
 • Krizové centrum je vybaveno dvoulůžkovými pokoji, proto není možné dětem umožnit, aby byly samostatně na pokoji.

Psychologové:

 • Mgr. Jana Macková
 • PhDr. Marta Pšikalová
 • Mgr. Slawomira Wendrinska